แนวโน้มผู้สูงวัยในอนาคตของไทย

(Super-aged Society)

                   การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างสังคมที่สำคัญในยุคนี้คือการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของจำนวนผู้สูงอายุซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย เช่น อัตราการเกิดของประชากรทั่วโลกมีแนวโน้มลดลง ประชากรมีอายุยืนขึ้นเนื่องจากการรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากเทคโนโลยี่ที่ก้าวหน้า และประชากรที่เกิดในยุค Baby Boomers ได้เข้าสู่วัยสูงอายุ โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว

ประเทศไทยกับสังคมผู้สูงอายุ

            หากนับอัตราการเติบโตของผู้สูงอายุในระดับภูมิภาค ทวีปเอเชียจัดว่ามีประชากรสูงวัยมากที่สุดในโลก อันดับ 1 ประเทศญี่ปุ่น อันดับ 2 ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศไทยก็ถูกจัดอยู่ในอันดับต้นๆ ของการเติบโตของผู้สูงอายุ  จำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยมีตัวเลขเทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศซึ่งถือว่ามีอัตราการเติบโตเป็นอันดับสามในทวีปเอเชียรองมาจากประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น โดยมีการคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2565 จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว และในปี พ.ศ. 2573 ประเทศไทยจะมีสัดส่วนประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 26.9 ของประชากรไทย (สำนักงานสถิติแห่งชาติ)

 

ผู้สูงวัยคือส่วนหนึ่งของครอบครัวที่เราทุกคนควรให้ความดูแลอย่างถูกวิธี เพราะในเร็ววัน ประเทศไทยก็จะก้าวสู่สังคมของผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบ ประชากรกว่า 20% ของประเทศจะมีอายุมากกว่า 60 ปี แต่การรองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยยังไม่พร้อมเท่าที่ควร

อย่างที่ทราบกันว่าโรคภัยไข้เจ็บเป็นของคู่กายกับผู้สูงอายุ ไม่เพียงตัวเราเองที่จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น เมื่อมีอายุมากขึ้นทุกคนก็ล้วนต้องหาสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งที่ทำให้การใช้ชีวิตเป็นไปอย่างดีขึ้น

นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุในอนาคต

               จากแนวโน้มที่หลายคนได้ศึกษามาเพื่อรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ จึงทำให้มีการปรับปรุงอุปกรณ์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตามการคาดการณ์จากสภาวะร่างกาย และโรคภัยที่จะตามมา

นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ เช่น

-             อุปกรณ์ในกลุ่มช่วยเดิน (Walker,Rollator,Gait trainer)

-             อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเข้าห้องน้ำ หรือ ชักโครกผู้สูงอายุ

-             อุปกรณ์ช่วยพยุงแขนสำหรับผู้มีปัญหากล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง

-             อื่น ๆ

   

 

 

แหล่งที่มา

[1] https://intelligence.businesseventsthailand.com/th/insight/aging-trends-01-th

[2] https://positioningmag.com/1189434