โรคความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุ

   ความดันโลหิตสูง (Hypertension) เป็นภาวะที่ค่าความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 140 มิลลิเมตรปรอท และค่าความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัวมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 90 มิลลิเมตรปรอท ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการของโรค และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้

อาการของผู้เป็นโรคความดันโลหิตสูง
   ผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงมักไม่แสดงอาการ แต่บางรายก็อาจมีอาการแสดงได้ เช่น วิงเวียนศีรษะ เหนื่อยง่าย ซึ่งหากมีค่าความดันโลหิตสูงขึ้นเรื่อย ๆ จะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ และอาจทำให้อวัยวะในร่างกายถูกทำลายได้ เช่น
   • สมอง : ความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุที่ทำให้เส้นเลือดในสมองตีบ เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต
   • ไต : ความดันโลหิตสูงมีผลทำให้หลอดเลือดส่วนไตทำงานได้ไม่ดี ทำให้เกิดไตวาย
   • หัวใจ : ความดันโลหิตสูงทำให้หัวใจและหลอดเลือดอุดตัน
   • หลอดเลือด : ความดันโลหิตสูงทำให้หลอดเลือดตีบหรือโป่งพอง

การป้องกันความดันโลหิตสูง
   1. ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ (ตามดัชนีมวลกาย : BMI)
   2. ลดอาหารที่มีส่วนประกอบของโซเดียม หรือจำกัดการกินโซเดียมในแต่ละวัน เช่น ลดหรืองดรับประทานเครื่องปรุงรส อาหารหมักดอง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
   3. รับประทานอาหารครบ 5 หมู่
   4. ออกกำลังกายหรือขยับร่างกายเป็นประจำ
   5. ควบคุมปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ เช่น เบาหวาน การสูบบุหรี่

อุปกรณ์ทันสมัยช่วยดูแลผู้สูงอายุ

Dynamico Grillo BikeAround Armon Quha Zono

รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICKToilet Lift Andrea Deluxe TurnAid Sofia 90 TAMI
รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK

 

ที่มา
[1] shorturl.asia/dpbA0
[2] shorturl.asia/6hM9O
[3] https://www.siphhospital.com/th/news/article/share/472
[4] https://www.paolohospital.com/th-TH/phahol/Article/Details/
[5] https://nurseryhomecare.com/wp-content/uploads/2019/10/p113.png