การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจในผู้สูงอายุ

               ผู้สูงอายุ เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางกายที่เกิดจากความเสื่อมของอวัยวะต่างๆแล้ว การเปลี่ยนแปลงทางใจ ก็เป็นประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผู้สูงอายุพบเจอ โดยสาเหตุนั้นอาจเกิดได้จากหลายปัจจัยประกอบกัน อาทิ ความรู้สึกสูญเสียความสามารถของตนเอง การสูญเสียหน้าที่การงานและการยอมรับยกย่องจากบุคคลรอบข้าง การขาดการติดต่อกับครอบครัวเนื่องจากบุตรหลานมีครอบครัวของตนแล้วแยกย้ายกันไป เป็นต้น

กลไกการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางใจของผู้สูงอายุ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม

  • กลุ่มที่ 1 สามารถปรับตัวกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ทำให้ไม่เกิดปัญหาครอบครัว
  • กลุ่มที่ 2 มีพลังใจสูง ชอบต่อสู้ชีวิต เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆในการใช้ชีวิต
  • กลุ่มที่ 3 ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่น ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนรอบข้างเป็นอย่างมาก
  • กลุ่มที่ 4 รู้สึกหมดหวังในชีวิต มีอาการเจ็บป่วยทางจิต

 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ

  • ในวัยหนุ่มสาวควรหาเวลาว่างในการทำกิจกรรมอย่างอื่นนอกจากการทำงาน เพื่อค้นหากิจกรรมอื่นๆที่ตนชอบ เพราะจะทำให้ปรับตัวง่ายขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยเกษียน
  • การประเมินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเมื่อเข้าสู่วัยเกษียน เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านการเงิน
  • เตรียมพร้อมสภาพจิตใจให้เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงตามวัย หาแรงบันดาลใจอื่นๆเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง ไม่แยกตัวออกจากสังคม อาทิ แม้ผู้สูงอายุจะไม่ได้ทำงานประจำเหมือนอย่างเดิม แต่สามารถเป็นที่ปรึกษาในด้านการงานให้แก่ลูกหลานได้ เนื่องจากผู้สูงอายุผ่านประสบการณ์และปัญหาต่างๆมามากกว่า สามารถเป็นที่ปรึกษาที่ดีได้เลยทีเดียว
  • การเตรียมพร้อมทางกาย โดยการเริ่มดูแลสุขภาพตั้งแต่วัยหนุ่มสาว กินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 

"มาเตรียมความพร้อมด้วยกันกับเรา"

ที่มา:

[1] https://med.mahidol.ac.th/ramamental/generalknowledge/general/07172014-1131

[2]https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftoday.line.me%2Fth%2Fv2%2Farticle%2FN3Nk28&psig=AOvVaw366CcvfdKl_U-FPkeZS8W_&ust=1605844109597000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCKC11tvZje0CFQAAAAAdAAAAABAK

[3]https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fth.yanhee.net%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%2F%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B8%2F&psig=AOvVaw366CcvfdKl_U-FPkeZS8W_&ust=1605844109597000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCKC11tvZje0CFQAAAAAdAAAAABAR

[4]https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fallwellhealthcare.com%2Felderly-mental-health%2F&psig=AOvVaw366CcvfdKl_U-FPkeZS8W_&ust=1605844109597000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCKC11tvZje0CFQAAAAAdAAAAABAY