BikeAround จักรยานเพื่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์สามารถช่วยผู้ป่วยได้อย่างไร

                  หลายคนคงพอจะรู้กันมาแล้วว่าโรคอัลไซเมอร์เป็นโรคทางสมองชนิดหนึ่งที่เมื่อเข้าสู่ช่วงอาการหนักก็จะมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันค่อนข้างมากพอสมควร โดยเฉพาะอาการทางสมองที่มีผลต่อความทรงจำ มีอาการหลงๆ ลืมๆ จนถึงขึ้นลืมว่าตัวเองและคนรอบข้างเป็นใคร หากรู้เบื้องต้นแล้วว่าอาการของคนใกล้ตัวคุณเข้าข่ายโรคอัลไซเมอร์ ก็ควรรีบหาวิธีการรักษาเพื่อชะลออาการสมองเสื่อมให้ดีที่สุด

 

BikeAround คืออะไร??

            BikeAround  จักรยานเพื่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์ หรือ จักรยานฟื้นฟูความทรงจำ  เป็นจักรยานที่ถูกออกแบบมาเพื่อคนหลายกลุ่ม อาทิ ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ระยะต้น ผู้ที่มีอาการความจำสั้น หลงลืม ผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ฯลฯ โดยหัวใจหลักของอุปกรณ์คือการพาผู้ป่วยไปยังสถานที่ในความทรงจำผ่านการปั่นจักรยานไปพร้อมกับการฉายภาพวิวขึ้นบนโดม ผู้ป่วยจะสามารถปั่นจักรยานไปได้ทุกที่อย่างอิสระ เป็นการกระตุ้นให้นึกถึงความทรงจำเก่า ๆ และเพิ่มกิจกรรมให้สมอง นอกจากนี้การปั่นจักรยานยังช่วยให้ผู้ป่วยได้ออกกำลังกายไปพร้อม ๆ กัน

 

            จุดเด่นของ BikeAround 

  • เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มกิจกรรมทางสมองให้แก่ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ระยะเริ่มต้น
  • ทำให้ช่วยชะลออาการสมองเสื่อมลงได้
  • มีคันถีบและมือจับจักรยานเสมือนจักรยานจริงให้ผู้ป่วยได้ออกกำลังกายไปพร้อมกัน
  • อุปกรณ์มีนวัตกรรมร่วมกับ Google Street view ทำให้สามารถค้นหาสถานที่ๆ ต้องการไปได้มากขึ้น

 

 

BikeAround มีแบบใดบ้าง

   

 

                 ความแตกต่างของจักรยานเพื่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์ แบบ jDome และ แบบ Screen คือ จอที่ใช้ในการฉายภาพ ซึ่งหากเป็นจอ jDome จะทำให้มีความรู้สึกมองภาพได้เหมือนจริงมากขึ้น เนื่องจากจอที่มีลักษณะเป็นโดมขนาดใหญ่ทำให้ภาพที่ฉายออกมาคล้ายกับภาพสามมิติ ซึ่งหากเป็นจอ Screen จะเป็นเพียงการฉายภาพบนจอโทรทัศน์เท่านั้น

 

                 หากรู้แล้วว่าเริ่มมีอาการหลงๆ ลืมๆ บ่อยมากขึ้นจนส่งผลกระทบในการใช้ชีวิตประจำวัน วิธีแก้ปัญหาคือควรหาสาเหตุและรีบรักษาให้เร็วที่สุด เพื่อชะลออาการของโรค โดยการออกกำลังกายทางสมองก็เป็นอีกวิธีเบื้องต้นที่ควรทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

“วิธีใหม่ๆ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อช่วยลดและชะลออาการสมองเสื่อม

ของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในอนาคต”