Polypharmacy ใช้ยาฟุ่มเฟือย

   หมายถึง การใช้ยามากกว่า 5 ชนิดเป็นต้นไปสำหรับผู้ป่วย 1 ราย รวมไปถึงการใช้ยาที่ไม่มีข้อบ่งใช้ การใช้ยาเกินขนาด หรือการใช้ยาชนิดอื่นมารักษาผลข้างเคียงจากการใช้ยาอีกชนิดหนึ่ง ยาที่พบว่ามีปัญหาการใช้ยาฟุ่มเฟือยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ยารักษาโรคเรื้อรังและยาแก้ปวด ยาปฏิชีวนะ

พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการใช้ยาฟุ่มเฟือย
   • เก็บยาตุนไว้มากเกินจำเป็น
   • ใช้ยาเกินขนาดหรือไม่ถูกต้อง
   • ซื้อยามารับประทานเองนอกเหนือจากแพทย์สั่ง
   • ใช้ยาที่ไม่มีผลต่อการรักษาโรค
   • ใช้ยาหลายชนิด
   • ใช้ยาชนิดเดียวจำนวนมากจนเกิดผลข้างเคียง เลยต้องกินยาอีกชนิดเพื่อรักษาผลข้างเคียงนั้น
   • ใช้ยาของผู้อื่น เพราะคิดว่าเป็นโรคเดียวกัน มีอาการคล้ายกัน ซึ่งความเป็นจริงแล้วแพทย์จะสั่งยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งอาจแตกต่างกันได้แม้จะเป็นโรคเดียวกันก็ตาม

แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการใช้ยาฟุ่มเฟือย
   • ใช้ยาให้ถูกจุดประสงค์
   • ใช้ยาให้ถูกขนาดเพื่อผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ
   • ใช้ยาตามที่แพทย์สั่ง
   • หากมีปัญหาเรื่องการใช้ยา ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ที่มา :
[1] https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/article/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A2-%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81/
[2] https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fth.srimathumitha.com%2Fzdorove%2F114245-polipragmaziya-eto-chto-takoe-v-medicine.html&psig=AOvVaw36NOKHODJjWbyYD44076-f&ust=1615015397410000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCKDFt67PmO8CFQAAAAAdAAAAABAR