ดวงตาของผู้สูงวัย

   อายุที่เพิ่มขึ้น การเสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายที่มีมากขึ้น โดยเฉพาะ “ดวงตา” คือหนึ่งในอวัยวะที่สำคัญอย่างยิ่งในร่างกาย เมื่ออายุเพิ่มขึ้นการมองเห็นหรือประสิทธิภาพการทำงานของดวงตาจะลดน้อยลง ถ้าเราละเลยการดูแลดวงตาอาจทำให้เกิดปัญหาหรือความผิดปกติของดวงตาขึ้นได้

โรคของ “ดวงตา” ผู้สูงอายุ ได้แก่
   1. โรคจอประสาทตาเสื่อม (Age-Related Macular Degeneration : AMD) เกิดจากความเสื่อมของบริเวณส่วนกลางของจอประสาทตา ทำให้การมองเห็นของผู้สูงอายุลดน้อยลง อาการที่พบ เช่น เห็นภาพไม่ชัด มีจุดดำกลางภาพที่มองและมองในที่สว่างไม่ชัดหรือแพ้แสง
   2. โรคจอประสาทตาเสื่อมจากเบาหวาน (Diabetic Retinopathy) เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติ ส่งผลให้ผนังหลอดเลือดฝอยเสื่อมทั่วร่างกายรวมทั้งหลอดเลือดที่จอตา ทำให้เลือดและสารต่าง ๆ รั่วซึมออกจากหลอดเลือดที่ผิดปกตินั้น ระยะแรกมักไม่พบอาการผิดปกติ แต่เมื่อตรวจตาอาจพบจุดเลือดออกที่จอตา ตามีอาการพร่ามัวได้

  


   
3. โรคต้อกระจก (Cataract) เกิดจากความเสื่อมของโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบของดวงตา แสงไม่สามารถเข้าไปในดวงตาได้ตามปกติ อาการที่พบคือ เกิดการขุ่นมัวของเลนส์ตา ทำให้มองเห็นได้ไม่ชัดเจนและมองเห็นภาพซ้อนหรือเห็นสีของภาพเปลี่ยนแปลงไป

ต้อกระจก ต้อหิน


   
4. โรคต้อหิน (Glaucoma) เกิดจากความเสื่อมของจอประสาทตา มีความดันในลูกตาเพิ่มสูงขึ้น อาการที่พบคือ ระยะแรกจะมีการสูญเสียลานสายตารอบนอก แต่การมองเห็นภาพตรงกลางยังดีอยู่ เมื่อเป็นระยะยาวทำให้ลานสายตารอบนอกแคบขึ้นเรื่อย ๆ สายตาพร่ามัว อาจสูญเสียการมองเห็นได้

***ความดันตา หมายถึง ความดันของของเหลวที่ไหลเวียนอยู่ภายในลูกตา โดยความดันทั่วไปจะอยู่ที่ 5-22 มิลลิเมตรปรอท ถ้ามากกว่า 22 มิลลิเมตรปรอท คือความดันภายในลูกตาสูง มีโอกาสเสี่ยงเป็นต้อหิน
   5. โรคต้อลม (Pinguecula) และต้อเนื้อ (Pterygium) เกิดจากความเสื่อมของเยื่อบุตา สาเหตุจากการถูกแสงอัลตราไวโอเลต (UV) เป็นเวลาต่อเนื่องกันนาน หรือแสงจากหลอดไฟบางชนิด อาการที่พบส่วนใหญ่ระยะแรกยังไม่มีอาการใด ๆ แต่จะเห็นเป็นเนื้อเยื่อที่ผิดปกติบริเวณเยื่อบุตาขาว อาจมีการอักเสบของดวงตา ระคายเคืองดวงตา ตาแดง

ต้อลม ต้อเนื้อ


   
ผู้สูงอายุควรได้รับการตรวจคัดกรองโรคตาเป็นประจำทุกปี เพื่อดูว่าดวงตาของผู้สูงอายุมีความผิดปกติและเสี่ยงต่อการเป็นโรคของดวงตาหรือไม่ เพื่อที่จะได้รับการรักษาได้ทันท่วงที

อุปกรณ์ทันสมัยช่วยดูแลผู้สูงอายุ

Dynamico Grillo BikeAround Armon Quha Zono

รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICKToilet Lift Andrea Deluxe TurnAid Sofia 90 TAMI
รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK

 

ที่มา
[1] https://shorturl.asia/MXe4K
[2] https://inwfile.com/s-cp/3pf7ob.jpg
[3] https://fx.lnwfile.com/_/fx/_raw/qb/13/qh.jpg
[4] https://www.rutnin.com/th/eye_knowledge/detail.26.5.html
[5] https://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=966
[6] https://allwellhealthcare.com/wp-content/uploads/2020/04/eye2.jpg
[7] https://www.bangkokhospital.com/content/eye-disease-in-the-elderly
[8] https://www.bangkokhospital.com/content/pinguecula-and-pterygium-degeneration-of-the-conjunctiva