ข้อจำกัดของผู้พิการและเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้คอมพิวเตอร์, Tablet

ความหมายของความพิการ
     คนพิการ หมายถึง คนที่มีความผิดปกติ หรือบกพร่องทางร่างกาย ทางสติปัญญาหรือทางจิตใจ

     International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) ได้ให้ความหมายของความพิการ คือสิ่งที่ส่งผลให้บุคคลมีความบกพร่อง (Impairments) มีข้อจำกัดในการทำกิจกรรม (Activity limitations) และข้อจำกัดในการมีส่วนร่วม (Participation restrictions) ดังนี้

     ความบกพร่อง (Impairment) หมายถึง การสูญเสียหรือความผิดปกติของโครงสร้างของร่างกายหรือการใช้งานของร่างกาย (รวมถึงการทำงานด้านจิตใจ) ที่สังเกตหรือเห็นได้ชัด ดังนั้นความบกพร่องจะพิจารณาที่ “อวัยวะ” หรือ “ระบบการทำงาน” ของส่วนต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น ตาบอด หูหนวก เป็นใบ้ อัมพาต ออทิสติก เป็นต้น

     ข้อจำกัดในการทำกิจกรรม (Activity limitation) หมายถึง ความยากลำบากในการกระทำกิจกรรมของแต่ละบุคคล เมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพปกติในวัยเดียวกันควรจะทำได้ อาจมีความยากลำบากได้ตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงระดับมาก ดังนั้นข้อจำกัดในการทำกิจกรรมจะพิจารณาที่ “ความสามารถ” ของบุคคลโดยรวมว่าสามารถทำกิจกรรมหนึ่ง ๆ จนเสร็จสิ้นได้หรือไม่ ถ้าได้จะต้องทำด้วยความลำบากหรือไม่โดยไม่สนใจว่าบุคคลนั้นมีความบกพร่องอะไรบ้าง

     ข้อจำกัดในการมีส่วนร่วม (Participation restriction) หมายถึง ปัญหาที่บุคคลประสบเมื่ออยู่ในสถานการณ์หนึ่งของชีวิต โดยเปรียบเทียบสิ่งที่บุคคลนั้นทำได้กับสิ่งที่คาดหวังว่าบุคคลที่ไม่มีความพิการสามารถทำได้ในสังคมหรือวัฒนธรรมเดียวกัน เช่น การประกอบอาชีพการเดินทาง การดูแลบุตร การทำงานบ้านและการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน เป็นต้น

     เทคโนโลยีจากยุโรป เมาส์ไร้สายหรือไจโรสโคปเมาส์ สำหรับผู้พิการทางมือ ให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

     Quha Zono เมาส์ไร้สายเพื่อผู้พิการหรือเมาส์ไร้สายเพื่อผู้พิการทางมือ (Mouse for Hand-Disabled People) เป็นเมาส์ไร้สาย (Wireless mouse) ที่จะช่วยให้ผู้พิการทางมือได้มีโอกาสใช้คอมพิวเตอร์, Tablet, Mobile Phone และ Smart TV ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากเมาส์ใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย (Wireless) ทำให้สามารถสวมใส่เมาส์ได้หลากหลายตำแหน่งบนร่างกาย เช่น สวมใส่บริเวณแขน (Arm), ข้อมือ (Wrist), ข้างศีรษะหรือข้อเท้า เป็นต้น

     QUHA ZONO IS THE ONLY WIRELESS GYROSCOPIC MOUSE DESIGNED FOR SPECIAL NEEDS.


ที่มา :
[1] https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
[2] https://www.firstphysioclinics.com/article/45/%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8844-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4