ความดันโลหิตสูง

     โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) คือ ภาวะที่มีความดันโลหิตมากกว่าเท่ากับ 140/90 มิลลิเมตรปรอท โดยผู้ป่วยอาจมีอาการแสดงหรือไม่มีอาการแสดงก็เป็นได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทุกรายควรได้รับการตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษา เพื่อควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากโรค

อาการที่พบ
     ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการหรืออาจพบอาการปวดหัว เหนื่อยง่ายได้ แต่หากอาการของโรครุนแรงขึ้นจะส่งผลต่อระบบอวัยวะอื่น ๆ ได้แก่ หัวใจวายหรือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด, เส้นเลือดในสมองตีบ, ไตวาย, หลอดเลือดตีบตัน

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
     • ควบคุมน้ำหนักหรือลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
     • งดหรือลดอาหารเค็ม เช่น เครื่องปรุงรส, ขนมปังหรือเบเกอรี่, อาหารหมักดอง, อาหารแปรรูป, อาหารกึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น
     • งดสูบบุหรี่
     • งดดื่มแอลกอฮอล์
     • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อย่างน้อย 3-4วันต่อสัปดาห์ วันละ 30 นาที

เป้าหมายในการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง
     • ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทั่วไป ควรมีระดับความดันโลหิตต่ำกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท
     • ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีโรคเบาหวานหรือโรคไตเรื้อรังร่วมด้วย ควรมีระดับความดันโลหิตต่ำกว่า 130/80 มิลลิเมตรปรอท

อาการที่ควรมาพบแพทย์
     • เหนื่อยง่ายผิดปกติ
     • เจ็บหน้าอก ร้าวไปหลังหรือขากรรไกรหรือแขนซ้าย
     • ชีพจรเต้นไม่เป็นจังหวะ
     • ปวดศีรษะรุนแรง มีอาเจียนร่วมด้วย

อุปกรณ์กายภาพช่วยเดินสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต

ที่มา :
[1] https://www.siphhospital.com/th/news/article/share/hypertension
[2] https://www.google.co.th/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Ftheworldmedicalcenter.com%2Fth%2Fnew_site%2Fhealth_article%2Fdetail%2F%3Fpage%3D%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2587-hypertension&psig=AOvVaw1ncgLKamk0N88judQILnt2&ust=1611198597590000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCIiBteXEqe4CFQAAAAAdAAAAABAY
[3] https://sites.google.com/site/watluangpreechakul/health/high-blood-pressure