อาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุ (Depression in the elderly)

     ผู้สูงอายุ เป็นวัยที่พบอาการซึมเศร้าได้มากกว่าวัยอื่น ๆ สาเหตุนั้นเนื่องมาจากผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการมีโรคทางกายที่ทำให้เกิดความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน การเปลี่ยนแปลงของสารสื่อประสาทในสมอง การรับประทานยาบางชนิดที่ทำให้อาการซึมเศร้าได้ การเปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจ (จากการสูญเสีย, จากการเกษียณอายุต้องออกจากงาน) การเปลี่ยนแปลงบทบาททางด้านสังคม และการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถระบายความรู้สึกกับคนรอบข้างได้

     อาการซึมเศร้าที่พบ
        • รู้สึกเศร้า, เบื่อหน่าย, โดยไม่มีสาเหตุ
        • นอนไม่หลับหรือหลับมากจนเกินไป
        • ไม่มีความมั่นใจในตนเอง, รู้สึกตนเองไร้ค่า
        • อ่อนเพลีย, ไม่มีเรี่ยวแรง
        • เบื่ออาหารหรือกินอาหารมากเกินไป
        • กระสับกระส่าย, หงุดหงิด
        • ความคิดและการเคลื่อนไหวเชื่องช้า
        • บ่นว่าตัวเองเป็นภาระของลูกหลาน
        • พูดคุยน้อยลง
        • คิดหรือพยายามฆ่าตัวตาย

     การดูแลรักษาอาการซึมเศร้า
        • ทำกิจกรรมหรืองานอดิเรกที่ชอบ
        • พูดคุยกับผู้อื่นมากขึ้น เช่น เข้าร่วมกลุ่มผู้สูงอายุ
        • ปรับตัว เข้าใจและยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของวัยนี้
        • หลีกเลี่ยงการอยู่คนเดียว
        • ขอคำแนะนำจากแพทย์ในเรื่องการรักษา

     แนวทางการป้องกันอาการซึมเศร้า
        • ด้านร่างกาย : รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ในปริมาณที่เหมาะสม, ออกกำลังกายสม่ำเสมอ, ตรวจสุขภาพประจำปี
        • ด้านจิตใจ : สร้างความรู้สึกดีให้แก่ตนเอง, ไม่มองตนเองเป็นภาระของลูกหลาน, ไม่ปล่อยให้ตนเองว่าง, หมั่นหางานอดิเรกยามว่างทำอยู่เสมอ, ทำกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัว, ทำบุญตักบาตร, สวดมนต์ฟังธรรม, อยู่ใกล้ธรรมชาติให้มากขึ้น, มีสัตว์เลี้ยงเป็นของตนเอง


     สร้างคุณค่าทางจิตใจให้ผู้สูงอายุมีโอกาสช่วยเหลือตนเองมากขึ้นที่มา :
[1] https://www.si.mahidol.ac.th/project/geriatrics/knowledge_article/knowledge_healthy_7_009.html
[2] https://www.paolohospital.com/th-TH/phahol/Article/Details/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2
[3] https://www.stou.ac.th/stoukc/elder/main1_8.html
[4] https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.yuusook.com%2Fcontent%2F5260%2F%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B6%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2&psig=AOvVaw38X3YKVPze2EHoTQ1xaSJS&ust=1604559357148000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCKic_dKn6OwCFQAAAAAdAAAAABAK