ภาระของผู้ให้การดูแล (Caregiver Burden)


     ความรู้สึกเป็นภาระของผู้ให้ความดูแล หรือ Caregiver Burden คือ การที่ผู้ให้การดูแลเริ่มมีความรู้สึกว่าการให้การดูแลนั้นส่งผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจของตนเอง เกิดความเหนื่อยล้าในการดูแล อาจพบปัญหานอนไม่หลับ, วิตกกังวล, ซึมเศร้า และอาจร้ายแรงถึงขั้นฆ่าตัวตายได้ นอกจากนั้นยังส่งผลให้ผู้ได้รับการดูแลได้รับการดูแลลดลงทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะ Caregiver Burden
  • เพศหญิง > เพศชาย
  • ผู้ที่อาศัยอยู่กับผู้ได้รับการดูแลตลอดเวลา
  • ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า
  • ผู้ที่ไม่สามารถรับมือกับความเครียดได้ดี
  • ผู้ที่รับรู้ความทุกข์กายใจของผู้ได้รับการดูแลมาก
  • ผู้ที่ให้การดูแลมาเป็นระยะเวลานาน
  • ผู้ที่มีปัญหาด้านการเงิน
  • ผู้ที่ไม่เต็มใจมาทำหน้าที่ให้การดูแล

แนวทางการประเมิน Caregiver
  • บริบทโดยรวมของผู้ให้การดูแล
  • ความเข้าใจของผู้ให้การดูแลต่อตัวโรค และความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ได้รับการดูแล
  • ความต้องการในการให้การดูแลของผู้ให้การดูแล
  • ความเป็นอยู่ สภาพร่างกาย จิตใจ ระดับคุณภาพชีวิตของผู้ให้การดูแล
  • ความรู้สึกและผลที่ตามมาจากการให้การดูแล
  • ทักษะ ความสามารถ ความรู้ในการให้การดูแล
  • ทรัพยากรในการดูแลและวิธีการจัดการกับอารมณ์ ความเครียดของผู้ให้การดูแล


วิธีการป้องกันและดูแลผู้ให้การดูแลที่มีภาวะ Caregiver Burden
  • ให้ความสำคัญกับผู้ให้การดูแลเสมือนกับเป็นผู้ป่วยอีกราย ผู้ให้การดูแลควรเป็นส่วนหนึ่งของทีมการรักษา ควรรับรู้แนวทางการรักษา การเปลี่ยนแปลงการรักษา ให้มีส่วนร่วมในการคิดการตัดสินใจเกี่ยวกับผู้ได้รับการดูแล
  • กระตุ้นผู้ให้การดูแลหมั่นดูแลสุขภาพกายและใจของตนมากขึ้น แนะนำวิธีการจัดการกับความเครียด วิธีการขอคำปรึกษาเมื่อประสบปัญหาในการให้การดูแล
  • ประสานงานหรือแนะนำช่องทางในการติดต่อขอความช่วยเหลือ เช่น ติดต่อนักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมกลุ่มผู้ให้การดูแลที่ดูแลผู้ป่วยประเภทเดียวกันเพื่อให้คำปรึกษากันและกัน
  • มีทีมให้การช่วยเหลือในด้านการดูแล เช่น มีทีมแพทย์เยี่ยมบ้าน มีทีมนักกายภาพบำบัดช่วยสอนหรือแนะนำการบริหารร่างกายของผู้ได้รับการดูแล
  • กระตุ้นผู้ให้การดูแลได้มีช่วงเวลาในการพักผ่อน อาจหากิจกรรมที่ทำแล้วผ่อนคลาย หรือจะเป็นการผลัดเปลี่ยนเวลาดูแลกับผู้ให้การดูแลอีกคน

อุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุ ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ให้การดูแล

      


ที่มา:
[1] https://meded.psu.ac.th/binla/class04/388_441/Caring_of_the_Caregiver/index4.html
[2] https://meded.psu.ac.th/binla/class04/388_441/Caring_of_the_Caregiver/index3.html
[3] https://meded.psu.ac.th/binla/class04/388_441/Caring_of_the_Caregiver/index2.html
[4] https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fblog.rendia.com%2Fhow-to-deal-with-difficult-caregivers%2F&psig=AOvVaw1S-PNMYX-HF0FGc1QlnLdT&ust=1604457084678000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCLC9_OWq5ewCFQAAAAAdAAAAABAU