แจ้งวันหยุดทำการ บริษัท เดมเทค จำกัด

     เนื่องด้วย วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางบริษัทฯ จะหยุดทำการ ในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 และจะเปิดทำการปกติในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562