มวลกล้ามเนื้อ คืออะไร ??

              มวลกล้ามเนื้อ หรือ Muscle Mass มีหน่วยเป็นกิโลกรัม(Kg) วัดจากน้ำหนักตัวทั้งหมด แต่เอาเฉพาะน้ำหนักของกล้ามเนื้อเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยจะไม่รวมไขมัน น้ำ กระดูก และอื่นๆ โดยปกติจะผ่านการวัดด้วยเครื่องมือพิเศษที่ไม่ใช่แจ้งเฉพาะค่า หรือที่เรียกว่าเครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกายหรือ Bioelectrical Impedance Analysis (BIA)

            ในปัจจุบันผู้สูงวัยหลายคนประสบกับภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยที่อาจส่งผลต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการใช้ชีวิตประจำวันได้ เนื่องจากอายุที่มากขึ้นทำให้ความแข็งแรงและมวลกล้ามเนื้อลดลง โดยทั่วไปมวลกล้ามเนื้อจะสูงสุด (Peak Muscle Mass) ที่ช่วงอายุ 30-40 ปี หลังจากนั้นมวลกล้ามเนื้อก็จะลดลงเรื่อยๆ ช่วงแรกอาจจะยังเห็นการเปลี่ยนแปลงไม่ชัด แต่เมื่อหลังอายุ 50-60 ปี ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก็จะลดลงด้วย จึงอาจเกิดภาวะที่เรียกว่า ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย หรือ Sarcopenia คือ การสูญเสียมวลของกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ซึ่งภาวะนี้ถือเป็นกลุ่มอาการของผู้สูงอายุ (Geriatric Syndrome) ที่พบบ่อยถึง 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุทั่วไป

มวลกล้ามเนื้อที่ลดลง ส่งผลต่อร่างกายอย่างไร

            เมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายก็เริ่มเสื่อมสภาพไปตามอายุ และส่วนใหญ่มักเกิดปัญหาในการเคลื่อนไหวร่างกายในส่วนที่สำคัญ เช่น ส่วนกระดูก ไขข้อ และอีกส่วนที่สำคัญต่อการเคลื่อนไหวก็คือกล้ามเนื้อ การสูญเสียกล้ามเนื้อเมื่ออายุมากขึ้นอาจทำให้คนเราเคลื่อนไหวได้น้อยลง

            นอกจากนี้ งานวิจัยยังพบว่า หากกล้ามเนื้อมีน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ร่างกายจะให้ความสำคัญกับการสร้างกล้ามเนื้อก่อนการซ่อมแซมบาดแผล หากมวลกล้ามเนื้อลดลงมากกว่า 20% ร่างกายจะเริ่มไม่ซ่อมแซมบาดแผล แต่จะไปสร้างกล้ามเนื้อแทน ทำให้เวลาบาดเจ็บก็หายช้า จากนั้นพอมวลกล้ามเนื้อลดลงมากกว่า 30% จะเริ่มลุกขึ้นนั่งไม่ได้ เป็นแผลกดทับ ร่างกายไม่รักษาบาดแผล แผลเรื้อรังไม่หาย อาหารที่กินเข้าไปไม่ช่วยซ่อมแซมร่างกาย (อ้างอิงจาก : https://www.posttoday.com/life/healthy/456253)

การชะลอการลดลงของมวลกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ

1. ออกกำลังกายเป็นประจำ และควรให้เหมาะสมต่อสภาพร่างกาย

2. หมั่นดูแลร่างกายเพื่อหลีกเที่ยงการเจ็บป่วยที่อาจจะส่งผลต่อการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ

3. รับประทานโปรตีนคุณภาพดีให้เหมาะสม เพื่อช่วยชะลอการลดลงของมวลกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ

4. หากอยู่ในภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยจนกล้ามเนื้อลีบแล้ว อาจต้องใช้อุปกรณ์เสริมตามสภาพร่างกายของผู้ใช้ เช่น อุปกรณ์ช่วยเดิน(Gait Trainer) หรือ อุปกรณ์ช่วยพยุงแขน ร่วมกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อกระตุ้นการทำงานและเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อ

    

ดูข้อมูลอุปกรณ์ช่วยเดินได้ที่ : https://www.tht.co.th/index.php/product/rollator/indoor-outdoor-rollator.html

ดูข้อมูลอุปกรณ์ช่วยพยุงแขนได้ที่ :https://www.tht.co.th/index.php/product/arm-support/armon.html

ที่มา : https://www.bangkokhospital.com/th/diseases-treatment/muscle-wasting-in-the-elderly