แจ้งวันหยุดทำการ บริษัท เดมเทค จำกัด

     เนื่องด้วย วันปิยมหาราช ทางบริษัทฯ จะหยุดทำการ ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 และจะเปิดทำการปกติ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562