3 วิธี ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์

     อัลไซเมอร์เป็นอาการของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางด้านความทรงจำ ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถจดจำสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวได้ โดยอัลไซเมอร์มีหลายระยะและมีความรุนแรงของอาการที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตามผู้ดูแลจำเป็นจะต้องรู้วิธีการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่ถูกต้อง ซึ่งสามารถทำตามวิธีการดังต่อไปนี้

1. ช่วยกระตุ้นความจำ
     • ดนตรีบำบัด เพลงสามารถเชื่อมต่อกับความทรงจำของเราได้ จากงานวิจัยพบว่า มีผู้ป่วยอัลไซเมอร์มากมายที่สามารถสื่อสารได้มากขึ้น ขยับตัวได้มากขึ้นและมีภาวะซึมเศร้าน้อยลงจากการฟังเพลงหรือดนตรีที่ชอบ
     • เขียนรายงานกิจวัตรประจำวันหรือประจำสัปดาห์เพื่อเตือนความทรงจำและให้ผู้ป่วยอัลไซเมอร์สามารถทวนได้ด้วยตนเอง โดยกำหนดกิจวัตรประจำวันให้เหมือน ๆ กันและเวลาเดียวกันในทุกวัน เพื่อลดความสับสนแก่ผู้ป่วย
     • เล่าเรื่องต่าง ๆ ในอดีตที่ผู้ป่วยอัลไซเมอร์คุ้นเคยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น เรื่องลูก เรื่องเพื่อน หรือสถานที่ที่ผู้ป่วยเคยไป
     • ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวและเพื่อนฝูงอยู่เสมอ

2. สร้างเสริมการสื่อสาร
     • ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่หลงลืมมักจะมีความยากลำบากในการพูดและการเข้าใจในสิ่งที่ได้ยิน ดังนั้นจึงควรพูดด้วยประโยคง่าย ๆ และพูดช้า ๆ ชัด ๆ ไม่เร่งรัดที่จะเอาคำตอบ หลีกเลี่ยงการถามคำถามยาก ๆ และเร่งรัดเอาคำตอบเพราะจะสร้างความอึดอัดใจให้กับผู้ป่วย
     • เวลาพูดคุยให้เรียกชื่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์ทุกครั้ง เพื่อสร้างความคุ้ยเคยและย้ำเตือนความทรงจำ

3. จัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย
     • จัดสภาพแวดล้อมที่บ้านให้ปลอดภัย ควรวางของใช้ให้เป็นที่เป็นทางเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและเก็บของที่อันตราย เช่น ของมีคม สารเคมี ของที่ทำให้เกิดเปลวไฟให้ห่างจากผู้ป่วย
     • ไม่ปรับเปลี่ยนสถานที่บ่อย ๆ เช่น การเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน เพราะอาจทำให้ผู้ป่วยสับสนกับตำแหน่งการวางสิ่งของหรือสถานที่ที่ตนอยู่อาศัย
     • มีแสงสว่างที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ป่วยอัลไซเมอร์สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย

     อย่างไรก็ตามการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ก็ยังต้องเป็นการดูแลที่ต้องมีความรักและความเอาใจใส่จากผู้ดูแลเป็นอย่างมาก ครอบครัวและคนรอบข้างจึงถือเป็นกำลังสำคัญในการเยียวยารักษาอาการของผู้ป่วยอัลไซเมอร์เป็นอย่างยิ่ง

อ้างอิง
[1] https://www.tci-thaijo.org
[2] https://healthathome.in.th/