เฝ้าระวัง COVID-19

COVID-19

5 อาการติดเชื้อหลักที่พบ
• ไข้
• เจ็บคอ
• ไอแห้งๆ
• น้ำมูกไหล
• หายใจหอบเหนื่อย


กลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
• ผู้สูงอายุ
• เด็กเล็ก
• ผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่เดิม เช่น โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคไตเรื้อรัง โรคตับ
• ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือกินยากดภูมิคุ้มกัน
• ผู้ที่มีน้ำหนักมากเกินเกณฑ์มาตรฐาน
• บุคลากรทางการแพทย์ หรือผู้ที่ทำงานในสถานพยาบาลที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย
• ผู้ที่อาศัยหรือเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง


ไวรัสโควิดสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานแค่ไหน?
• มีชีวิตอยู่ได้ 5 นาทีในอากาศ
• มีชีวิตอยู่ได้ 4 วันในน้ำ
• มีชีวิตอยู่ได้ 7-8 ชั่วโมงบริเวณ พื้น ลูกบิดประตู
• มีชีวิตอยู่ได้ 8-12 ชั่วโมงในผ้าหรือกระดาษ
• มีชีวิตอยู่ได้ 24-48 ชั่วโมงบนวัสดุพื้นเรียบ
• มีชีวิตอยู่ได้ 1 เดือนในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 4 องศาเซลเซียส


วิธีการป้องกันการติดเชื้อ
• หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง
• หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอจาม มีไข้ มีน้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อย
• หลีกเลี่ยงการจับหน้าตาขณะที่มือไม่สะอาดหรือยังไม่ได้ล้างมือ
• สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ทุกครั้งที่ไปแหล่งสาธารณะหรือพบปะบุคคลอื่น
• หลีกเลี่ยงการกินอาหาร หรือการใช้ของสาธารณะร่วมกับผู้อื่น
• รับประทานอาหารปรุงสุกสะอาด ไม่รับประทานอาหารที่ทำมาจากสัตว์หายาก

  โคโรน่า

ที่มา:

[1] http://www.brh.go.th/index.php/2019-02-27-04-12-21/270-19
[2]https://www.google.co.th/urlsa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.vichaiyut.com%2Fth%2Fnews%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B 4%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0% 25B9%2580%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25 B7%25E0%25B8%25AD%2F&psig=AOvVaw266QAevhAayZnQzvh4Z5qz&ust=1617939017907000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCODrkDa7e8CFQAAAAAdAAAAABAU
[3]https://www.google.co.th/urlsa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.thairath.co.th%2Fnews%2Fbusiness%2F1811029&psig=AOvVaw3mfAeTQP2hxI72eMCqtrv&ust=1617939553073000& source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCNDs2Nbc7e8CFQAAAAAdAAAAABAD
[4]https://www.google.co.th/urlsa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fthai%2Fthailand51321489&psig=AOvVaw30ENjNVida25l_d3ngYANw&ust=1617939984636000&source=ima ges&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCMCL9K3e7e8CFQAAAAAdAAAAABAK